Menu

dinsdag 13 maart 2018

De trooster - Esther Gerritsen


We zitten op dit moment midden in de zogeheten ‘veertigdagentijd’, waarin christenen zich concentreren op het lijden en sterven van Jezus, dat is begonnen op Aswoensdag 14 februari en duurt tot en met Stille Zaterdag 31 maart. Deze periode eindigt met Pasen, dat dit jaar op 1 april valt: de glorieuze herrijzenis van Gods’ Zoon. Esther Gerritsen (1972, prozaschrijfster, scenariste, columniste voor de VPRO Gids en de Volkskrant) schreef een aangrijpend en diepzinnig drama rond de universele thema’s die met dit gebeuren te maken hebben. Over liefde en eenzaamheid, schuld en boete, troost en vergeving, zonden en dood. Eerder besprak ik van haar “Superduif” – zie hier.

Zelfkennis is Godskennis

Het verhaal begint met een citaat van volgens mij dé grootste literator die er in het Westerse christendom te vinden is - C.S. Lewis: “… Ik onderzocht mijzelf voor het eerst met een serieuze bedoeling. En daar trof ik ontstellende dingen aan: een dierentuin vol begeerten, een gekkenhuis vol ambities, een kleuterschool vol angsten, een harem vol gekoesterde haatgevoelens…”. Zelfkennis is Godskennis, stelde Calvijn al. Het relaas wordt verteld door Jacob, de ouder wordende lekenconciërge van een klooster. De broeders trachten het hoofd boven water te houden door retraitegasten een verblijf aan te bieden: “… Sinds jaar en dag logeren er gasten in het klooster die absoluut geen diensten willen bijwonen. Ze komen hier met hun rusteloosheid, zwerven rondom de grote kapel en mijden Christus. Evengoed zijn ze hier, op zijn best verdwaald in een aards voorgeborchte, aan de rand van de hemel…”. Jacob is deurposten aan het schuren. Bij een religieus verhaal waarin deurposten aan bod komen, denkt iemand die doorkneed is in Bijbelverhalen als ik, direct aan de laatste plaag van Egypte. Een onbehouwen gast komt binnen struinen. Veel te vroeg. Degenen die de bezoekers opvangen zijn er nog niet, dus Jacob zal dat moeten doen. Zeer tegen zijn zin. De diepgelovige Jacob is niet zo sociaal. Het liefst is hij alleen met God: “… Zijn liefde voel ik vooral wanneer ik alleen ben. Andere mensen leiden me af van het geluk, leiden God af zou ik haast zeggen, staan voor zijn uitzicht, zodat ik zijn liefde niet meer voelen kan. Ik weet natuurlijk dat die redenering niet kan kloppen en dat het aan mezelf ligt dat ik de blik van andere mensen zo veel macht geef. Dat ik het ben die God negeer als ik onder de mensen ben…”. Daar is ook wel een verklaring voor. Hij heeft een mismaakt voorkomen: “… De mensen glimlachen naar me als iemand die troost nodig heeft. Zo herinneren ze me steeds weer aan mijn gezicht met hun spiegels van medelijden…”. En even verder: “… Afwijkend. Niemand wil afwijkend zijn. Natuurlijk weet ik dat mijn gezicht… Nee. Ik weet het niet. Ik vergeet het. Een mens vergeet godzijdank. Misschien dat ik daarom liever geen nieuwe mensen ontmoet, die steeds weer moeten wennen aan mijn gezicht. Ik wil geen gezicht hebben waar een ander aan moet wennen…”.

Durven geloven
De gast stelt zich luidruchtig voor als Henry Loman, in ongenade gevallen op het ministerie, en toe aan bezinning. Volgens hem wordt het tijd dat hij het roer van zijn leven omgooit. Henry vertelt omstandig dat hij zich als een soort Paulus voelt die Jezus vervolgde en later zijn meest trouwe apostel werd. Jacob zegt dat Paulus Jezus zelf nooit heeft ontmoet: “… ‘Hij heeft Jezus nooit ontmoet?’ ‘Niet bij leven’, zei ik. ‘Niet bij leven?’ Hij dacht daar even over na, zei toen: ‘Nou, ik ook niet’, en moest daar zelf erg om lachen…”. Jacob: “… Mijn hemel, gaat het zo? Storten die gasten onmiddellijk hun hart uit? Denkt hij dat ik een van de broeders ben? En al zeg ik dat ik de koster ben, de meeste gasten hebben geen idee wat alle benamingen betekenen en verwachten van iedere bewoner hier de goddelijke vonk te ontvangen…”. Even verder: “… Zelfs de mensen die geen diensten willen bijwonen, willen wel met een broeder spreken. Het habijt blijft indrukwekkend, zo simpel is het. ‘Onze aanwezigheid,’ zei de vorige prior, ‘die alleen al helpt de mensen. Gewoon, dat wij er zijn. Onderschat dat niet.’ Zou het ongelovigen werkelijk helpen dat er mensen zijn die het wel durven: geloven?...”. Als Jacob de kaarsjes in de kapel aanvult: “… Hoe ongelovig de gasten ook zeggen te zijn, de kaarsjes kunnen ze niet weerstaan…”. Over de bezoekers die het schrift vol schrijven dat bij het altaar ligt: “… De mensen vinden het raar om tegen God te spreken, ze hebben evenwel geen moeite hun intiemste gedachten op te tekenen in dit schrift hier, dat iedereen in kan zien. Hopen ze heimelijk op een lezer die niet God is, maar een ander die hen zal redden? …”. In de grote kapel voelt Jacob zich thuis en gelukkig: “… Niet hoeven twijfelen over je bestemming is een geluk dat weinig mensen gegeven is…”. Het kan Jacob weinig schelen dat ze vroeger vanwege zijn uiterlijk dachten dat hij ook wel niet al te snugger zou zijn. Hij is niet ver geklommen op de sociale ladder: “… Het heeft me nooit gespeten. Het idee dat ik slaaf van mijn eigen wil had kunnen worden, komt me niet aantrekkelijk voor. Het bevalt me wel om mezelf te zien als een willoos ingrediënt van de grote soep, en slechts hoef toe te zien wat de grote kok met me voorheeft…”.

Ik ben geen goed mens
De statements rijgen zich aaneen. Jacob redde het enige vriendinnetje dat hij ooit had op haar eerste werkdag in het gemeentehuis. Alles ging mis. Hij moest er zijn rijbewijs halen: “… Het is makkelijk om goed te zijn wanneer de mensen om je heen zich misdragen…”. Hij hoefde niet veel meer te doen dan geduldig te zijn, nietwaar? Hij was blij toen ze weer ophoepelde. Kon hij tenminste ongestoord alleen zijn. Hij wilde zijn familie niet kwetsen dus hij liet ze hun, weliswaar als pijnlijk ervaren, meelij. Hij was ook blij toen het klooster hem opving. Hoefden zijn broers en zussen zich niet meer zorgen om hem te maken: “… ‘Anders zit-ie maar alleen.’ Ik hoor het ze zeggen…”. Waarschijnlijk hebben de broeders hem uit mededogen opgenomen: “… Ach, gun de mensen hun goede daden…”. Henry blijkt ondertussen niemand anders dan de voormalige, sjoemelende staatssecretaris van financiën te zijn (de voorbeelden liggen voor het oprapen). De broeders zijn danig onder de indruk. Kussen de grond onder zijn voeten: “… Publieke personen zijn in levenden lijve niets minder dan verrijzenissen…”. Strijden om zijn aandacht: “… Zelfs die paar die zich ver van het gesprek hielden, deden zo opvallend niet mee dat het meer dan duidelijk was dat Henry Loman de zon was waaromheen ze bewogen of tegen wiens straling ze zich wilden beschermen…”. Doen er alles aan om aan te tonen dat de kloostergemeenschap niet zo achterlijk is als de minister waarschijnlijk denkt: “…In daden lijk ikzelf wellicht meer op de vrijzinnigen, maar het constante benadrukken van die vrijzinnigheid heeft iets goedkoops, dat geforceerde tonen van moderniteit, die wereldsheid. Bestaat het klooster niet juist bij de gratie van zijn uitzonderingspositie?...”. Niemand die meer aan Henrys misdragingen denkt. Toch vertrouwt deze Jacob onder vier ogen toe dat hij geen goed mens is. Van alle broeders om hem heen bombardeert Henry uitgerekend hém als zijn persoonlijke ‘herder’: “… Ik heb iemand nodig die me tegenspreekt. Iemand die mij niet per se mag. Een onafhankelijke geest…”. De woorden slingeren Jacob heen en weer tussen gloeiende trots en afkerige mensenhaat. Elke harmonie, elke rust is ver te zoeken.

Mijn jaloezie, mijn weerzin, mijn wantrouwen
Jacob over zijn gebed: “… Deed hij het erom, die schoenen met die hakken waardoor je hem van ver hoorde aankomen? Ik sloot mijn ogen weer en schudde mijn hoofd om mijn eigen miezerigheid en liet hem wegglippen. Liet de mensen verworden tot abstracte hindernissen. Zo heb ik ze graag. Ik breek de lichamen cel voor cel af. Er is mijn wantrouwen, mijn weerzin, mijn jaloezie. Gevoelens die mensen bij me oproepen. Ik week die sentimenten van hen los. Dan is het alleen nog míjn jaloezie, míjn weerzin, míjn wantrouwen. Ik ben een vuile kamer vol smerige gevoelens. Met liefde ruim ik die kamer op. Dat gaat lastiger als de mensen er in de weg lopen…”. Jacob over zijn manier van geloven: “… Ik las de woorden van de psalm die we gingen zingen zoals altijd met twijfel, maar ik zong met zekerheid. Het is mijn lichaam dat gelooft, het zijn mijn stem en mijn handen. Ik kniel en buig met gemak…”. Jacob ziet zichzelf als niet meer dan ‘de hond’ van de gemeenschap, wat doet denken aan het verhaal over de buitenlandse vrouw die Jezus vraagt om genezing voor haar dochter. Jezus antwoordt: eigen volk eerst. Waarop de vrouw zegt dat de honden onder de tafel toch ook de kruimels eten die de kinderen laten vallen – zie Marcus 7: 25-30. Scherp merkt Jacob op dat de broeders ineens aardig tegen hem gaan doen, nu hij de uitverkorene van Henry is. Henrys impertinente vragen: of Jacob wel eens gewelddadige fantasieën heeft? Iedereen denkt immers de meest vreselijkste dingen? “… Zijn toon was eerst dwingend: ‘Dat is toch zo?’ Daarna vriendelijker: ‘Toch?’ En toen bijna smekend: ‘Kom op, Jacob.’…”. Jacob kan dat niet beamen. Hij heeft enkel last van hoogmoed: in gedachten is hij altijd iedereen aan het redden. “… ‘Iedere man’, zei Henry, ‘is in staat – of hij dat nou erkent of niet -, iedere man is tot het vreselijkste in staat. Jij ook.’ Hij wees naar me. Ik wist niet wat ik moest zeggen, niet omdat ik het met hem oneens was, of hem wilde overtuigen van zijn ongelijk, maar omdat ik verrast was door mijn gevoel. Ik voelde me vreemd genoeg gevleid omdat hij beweerde dat wij hetzelfde waren, hij en ik, al was het dan een weinig verheffende gedachte…”. Broeders in het kwaad? Hoe langer hoe meer gaat Jacob op in Henry: “… Ik dacht verlegen en verheugd dat deze man dus werkelijk mijn vriend wilde zijn, en al mijn gedachten ten spijt accepteerde ik zijn vriendschap…”. Als de laatste zijn trui laat liggen op een tuinbank, neemt Jacob het kledingstuk zelfs mee om er in te slapen.

Ommekeer

Laat op een avond arriveert de vrouw van Henry met zijn dochtertje. Voor Jacob is het alsof hij wordt bezocht door engelen (zie het verhaal van Abraham en zijn gasten). Als hij op zoek gaat naar Henry, die ergens buiten een sigaretje staat te roken, wordt hij overrompelt door de pracht van het nachtelijke universum: “… Ik ademde diep. De buitenlucht kriebelde aangenaam in mijn longen en gelijk met de lucht kwam het beeld binnen, dit bad vol sterren. Meteen was daar ook de geur van de aarde die de nacht kruidde. Ik was in geen jaren meer buiten geweest in de nacht en ik schudde mijn hoofd in verbijstering en ontzag voor de pracht van de versierde hemel, die hier elke nacht zichtbaar is…”. Henry brengt Jacob in verbinding met God: “… Ook gisteren had ik God aanbeden, en hem liefgehad. Nu hij in deze nacht voor mij stond in al zijn luister, voelde ik dat ik hem terugvond. Mijn handen zochten elkaar en woordloos dankte ik God en de gids die mij naar hem terug had gebracht. Het was niet de vrouw, niet het kind, de engel was in onvermoede gedaante gekomen…”. Zijn euforie blijft ook de dagen erna aanhouden: “… Was ik al die tijd bevreesd geweest voor een beproeving die vast nog eens moest komen terwijl ik het allerergste wellicht al achter de rug had? Was ik met enkel wilskracht blijven geloven en kwam alles nu gratis en in meervoud terug?...”. Die zondag in de kerk: “… Van mij geen beschroomd bescheiden gezang vandaag, in plaats daarvan een keel die openging als dat van een spreeuwenjong dat gevoed wordt…”. En even verder: “… Mijn borstkas verruimde zich. Ik keek omhoog naar de bovenste ramen in de achtermuur, recht in de zon. Zo maken wij God, dacht ik, wij hier allen, wij maken God. Als wij het niet doen, wie dan? Iemand moet hem levend zingen. Ja? Geloofde ik dat? Dat wij God maakten, dat ik God maakte? Zonder schrik dacht ik: Is dat alles wat er over is? Moeten wij hem maken, elke dag? Het deerde me niet. Als dat alles was, dan was dat het, en zou ik blijven zingen opdat God niet verdween…”. Op Aswoensdag wordt er met as een kruisje op het voorhoofd getekend: “… Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren…”. Versterving. Inkeer. Stilte. Maar: “… Hoe kon iemand die net uit zijn schulp was gekropen, voor wie de zon zojuist was gaan schijnen, die wakker werd en zich zo welkom in de wereld wist, hoe kon zo iemand de wereld weer de rug toekeren?...”. En: “… Kan men een beer na zijn winterslaap terug zijn hol in sturen?...”. Gelukkig zijn daar de woorden van de profeet Jesaja: “… ‘Dat iemand het hoofd buigt als een riet – En zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? – Noemen jullie dat soms vasten? – Is dat een dag die de Heer behaagt?’ Mijn nek trok recht, mijn hoofd richtte zich op en ik luisterde glunderend. ‘Is dit niet het vasten dat ik verkies – Misdadige ketenen losmaken – De banden van het juk ontbinden – De verdrukten bevrijden – En ieder juk breken?’…”. Jacob: “… Zo werd de inkeer op Aswoensdag ommekeer. Ik vast duisternis, zei ik tegen mezelf…”.

Door de dood naar het leven

Jacob legt Henry het paasevangelie uit, die als een ‘onbezwaarde atheïst’ vol interesse luistert: “… Nee, we vieren niet Jezus’ dood, we vieren zijn opstanding. Waarom al het leed? Nee, we aanbidden het kruis niet, we brengen hulde aan het kruis. We gaan door de dood naar het leven, door het lijden naar het licht…”. Henry accepteert Jezus’ dood ‘opvallend luchtig’. Natuurlijk moest de Romeinse koloniale macht chaos en opstand voorkomen. En het was niet erg slim van Jezus om mee te delen dat Hij Gods Zoon was: “… Allicht dachten ze dat hij gek was, bezeten…”. En, “… Waar de meeste mensen Pontius Pilatus als lafaard wegzetten, met die handen die hij in onschuld waste, zo zei Henry eenvoudigweg: ‘Hij heeft het geprobeerd.’…”. Hoe dichter het paasfeest nadert, hoe meer Jacob in verwarring raakt. Hij doet concessies aan Henry, hij past zich aan, hij vraagt zich steeds meer af wat zijn leerling eigenlijk wenst te horen: “… Ik was erom gaan geven wat hij van me vond. Ik was bang geworden dat hij me uit zou lachen…”. Maar Jezus werd ook bespot aan het kruis. Op Witte Donderdag wordt het Laatste Avondmaal gevierd, de meest droevige dag, vlak voor Jezus’ dood. Hoe moet Jacob dit ritueel begrijpelijk maken? “… Het brood werd gedeeld, de beker werd doorgegeven. Ik dacht niet meer aan hoe ik het moest uitleggen, want ik zag niet eens meer wat er uit te leggen viel. Het was niet uit te leggen, het wás…”. Alle lichten in de kerk worden gedoofd. Alle versieringen afgebroken. Jacob vraagt Henry of hij met hem de nacht wil doorwaken. Het resultaat is dat ze samen op hun sokken door de kerk sluipen op jacht naar de miswijn.

Schuld
Op Goede Vrijdag is het de bedoeling dat er tijdens de kruiswegmeditatie voor de veertien staties in de kerk wordt geknield, onder het prevelen van de woorden "... O God, wees ons zondaars genadig...". Maar Jacob loopt halverwege weg: “… Ik wilde geen pijn meer voelen. Henry had de vreugde in me wakker gemaakt, plezier, vriendschap, nachtelijk drinken, zelfs de ruzie op straat had me geamuseerd. De lijdensweg werd me ineens te zwaar…”. Dan vraagt Henry of Jacob meegaat naar het paasvuur in het dorp. Hij denkt dat het bij de liturgie hoort. Jacob legt uit dat het een prechristelijk, heidens ritueel is. “… ‘Heidens,’ riep hij uit, ‘nou ga ik zeker!’…”. Henry weet Jacob over te halen, die tijdens het dorpsfeest totaal bedwelmd raakt door alle herrie om hem heen, en zo dronken als een toeter in bed belandt. De volgende dag ontwaakt hij met een kater, terwijl Henry voor zijn neus staat en een verschrikkelijke zonde bekent: “… De woorden kwamen als messteken binnen. Dat uitverkoren zijn zo kan verwonden…”. Jacob voelt zich medeschuldig: “… Zo begon ik nu te denken: wel mijn schuld/niet mijn schuld, wel mijn schuld/niet mijn schuld, mijn schuld/zijn schuld. Ik plukte de blaadjes van een bloem en in plaats van te zeggen: hij houdt van me/hij houdt niet van me, gokte ik op zijn schuld of de mijne. Het leed van de ander telde niet zolang het maar niet op mijn rekening werd gezet? Dat Jezus de schuld op zich neemt, was voor mij altijd een moeilijk te vatten idee geweest. Na Henry begon het me te dagen. In dit eeuwige spel waar de schuld wordt doorgegeven als de zwartepiet in het kaartspel, moet iemand opstaan en zeggen dat hij hier niet aan meedoet…”. Het doet me denken aan de heilige Aljosja uit “De gebroeders Karamazov”, die meer ellende te horen krijgt dan hij kan verdragen. Het enige waar Henry over in zit is dat er aangifte van zijn wangedrag wordt gedaan. Zijn engelachtige vrouw blijkt ook van het kwaad op de hoogte en kan in haar ‘monsterachtige naïviteit’ alleen maar uitbrengen dat haar man ‘lijdt’ en dat het zo fijn is dat hij met Jacob kan praten: “… Even kwam me vergiffenis voor als het grootste kwaad op aarde…”.

Stop de verklaringen van onze oerverhalen
Toch wordt Henry gek van wroeging: “… ‘Ik ben bang’, zei hij, ‘voor die God van jou.’…”. Jacob: “… In onze diepste wanhoop, in onze grootste schuld en schaamte, bestaat de wereld uit symbolen. Tekens. In die taal moeten we reageren, dat is wat ik die nacht dacht in te zien. Daarom moesten we ook terug naar een oud letterlijk geloof, stop de verklaringen van onze oerverhalen, stop het vertalen van de grote wonderen naar hedendaagse begrippen…”. En dan komen die deurposten terug: “… ‘Kom’, zei ik, ‘ik vertel je wat we gaan doen. We zullen het bloed van het lam aan jouw deurpost smeren.’…”. En even verder: “… ‘De toorn van God zal aan jouw huis voorbijgaan.’…”. Vervolgens gaat hij aan de gang met koteletjes uit de vriezer… Het is niet Henry, maar Jacob die aan het hele gebeuren onderdoor gaat. Uiteindelijk vertelt Jacob aan een vertrouwenspersoon wat er op zijn hart ligt: “… Ik voelde me laf en smerig, ik gaf de zonde gewoon door; hier, nu is het jouw probleem…”. Direct voelt hij zijn eigen falen: “… Ik had een vriend verraden en uitgeleverd…”. Als geen ander weet Henry zich uit de nesten te lullen. De broeders hebben zijn slachtoffer nodig om de misdaad in hun huis goed te maken, maar dat slachtoffer wil nergens mee te maken hebben: “… We zwegen en misten een vrouw om alle verkeerde redenen…”. Henry stapt opgelucht doch enigszins verward door de onheilspellende afscheidswoorden, “… Het is nog niet voorbij…” , bij zijn vrouw en dochter in de auto naar huis. En Jacob zou het liefst: “… Achter ze aan rennen en schreeuwen dat ze mij waren vergeten…”. Als een hond.

P.S. In de Bijbel wordt de Heilige Geest 'de trooster' genoemd.

Uitgave: De Geus – 2018, 224 blz., ISBN 978 904 454 014 7, € 20,99
Rechtstreeks bestellen: klik hier

zondag 4 maart 2018

Tijd van woede - Pankaj Mishra


Subtitel: een geschiedenis van het heden

Toen ik “Tijd van woede” uit had heb ik even zitten twijfelen of ik het moest bespreken. Aan de ene kant heeft de Brits-Indiase denker Pankaj Mishra een wel érg donkere visie op de wereld. Aan de andere kant schittert zijn verhaal door belezenheid en eruditie. Hij schrijft over de romantici op een manier die ik nog nooit zó ben tegengekomen. Ik heb dingen gelezen die ik nergens anders vond: en daarom lees ik natuurlijk! Mishra’s gitzwarte stem mag wat mij betreft zéker gehoord worden. Wie een mening ventileert die ook maar een beetje afwijkt van de huidige tijdgeest wordt in de sociale media zowat gekielhaald: alsof we onderhand nérgens meer tegen kunnen. Om hem iets te nuanceren, is het misschien goed om het artikel van Hans Achterhuis in de Volkskrant van 1 april 2017 ernaast te lezen (zie hier). Zoals de laatste zelf zegt: “… Wanneer je meent dat alle zwanen wit zijn, probeer je een zwarte zwaan te vinden…”.

Selfie-individualisme

Wie de geschiedenis vergeet is gedoemd die te herhalen: “…Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon. Wanneer men van iets zegt: ‘Kijk, iets nieuws,’ dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest. De vroegere generaties zijn vergeten, en ook de komende zullen weer worden vergeten…” (Prediker 1: 9-11). In “Tijd van Woede” stelt Pankaj Mishra dat een moderne haatcultus als IS zeker geen uniek verschijnsel is. Het begin van de twintigste eeuw was ook vol destructiedrift, nationalisme en terrorisme. Een messianistisch verlangen naar een Nieuwe Mens en een Nieuwe Orde ging de wereld over. Alhoewel de huidige optredende fenomenen niet helemáál exact overeenkomen met die uit het verleden. Een verschil met toen is dat de levenden van vandaag behept zijn met een uitzinnige vorm van selfie-individualisme. Als christen denk ik in dit verband zeker aan een tekst als 2 Timotheūs 3:2 waarin staat dat in ‘de laatste dagen’ de mensen ‘liefhebbers van zichzelf’ zullen zijn.

Jongeren die geen kant op kunnen
Mishra begint zijn betoog met een verhaal over de Italiaanse dichter Gabriele D’Annunzio die in september 1919 met tweeduizend opstandelingen de stad Fiume aan de Adriatische Zee bezette. Hij wilde alle gebieden die volgens hem bij ‘moedertje Italië’ behoorde annexeren (dat klinkt me bekend in de oren – zie het leugentje waarom minister Halbe Zijlstra afgelopen maand moest opstappen). Deze ‘Duce’ van de ‘Vrijstaat Fiume’ “… bedacht de groet met gestrekte arm, die de nazi’s later zouden overnemen, en ontwierp onder andere een zwart uniform met doodskop met gekruiste botten; hij sprak obsessief over martelaarschap, opofferingsgezindheid en dood. Benito Mussolini en Adolf Hitler, in die tijd nog onbekend, luisterden gretig naar de pseudoreligieuze toespraken die deze kaalgeschoren man dagelijks vanaf zijn balkon hield voor zijn zwarthemd-‘legionairs’ (voordat hij zich terugtrok met zijn sekspartners van die dag)…”. D’Annunzio was een eersteklas manipulator die duizenden gefrustreerde jongeren aantrok in een wereld, geregeerd door een stelletje schaamteloos rijken, waarin ze geen kant op konden. Een complete massabeweging pakte de handschoen die D’Annunzio had geworpen op: het fascisme van Mussolini. Mishra analyseert de ‘vatbaarheid voor wraakfantasieën’ met als ultiem voorbeeld “Het futuristisch manifest”, in 1909 geschreven door Filippo Marinetti: “… Wij willen de oorlog verheerlijken - enige hygiëne van de wereld - , militarisme, patriottisme, de verwoestende daden der anarchisten, de mooie ideeën waarvoor men sterft, en de minachting voor de vrouw. Wij willen de musea vernietigen, de bibliotheken, academies van elk soort…” (IS is er niets bij). Aan het begin van de twintigste eeuw kreeg men te maken met de eerste grote crises in verband met de overgang naar industrieel kapitalisme en massapolitiek. Er was sprake van grootschalige migratie en terroristisch geweld. Misschien kunnen we leren van wat er een eeuw geleden gebeurde?

Dans Macabre
De aanslagen op westerse steden sinds 11 september 2001 leidt herhaaldelijk naar vragen als ‘Waarom haten ze ons?’ en ‘Wie zijn ze?’. Waarom levert uitgerekend het meest verwesterde islamitische land, Tunesië, de meeste jihadisten? Waarom sluiten zich tientallen goed presterende Engelse middelbareschoolmeisjes zich bij IS aan, terwijl ze weten dat ze als (seks)slaaf in totale afzondering zullen moeten leven? Mishra heeft het over een ‘dans macabre’ die is uitgebroken na de hoopvolle periode die uitbrak na de val van de Berlijnse Muur in 1989. Overdreven? De Koude Oorlog was ook een dreiging die ons van binnen disciplineerde, terwijl ze ons tegelijk beschermde tegen al te deprimerende zelfreflectie, aldus de conservatieve Amerikaanse denker Allan Bloom. Globalisering en internet leken een toekomst te beloven waarin iedereen met elkaar verbonden, meer welvarend en hoger ontwikkeld zou zijn. Maar in de gigantische, homogene, liberale wereldmarkt waarin mensen worden geprogrammeerd om hun eigenbelang te maximaliseren en dezelfde dingen te willen, komt lang niet iedereen aan zijn trekken. Een leger van ‘losers’ kan niet meekomen (zie ook Paul Verhaeghe – “Identiteit”). De fnuikende tegenstellingen tussen technologische innovatie en groei en systematische uitbuiting en grootschalige verpaupering liggen voor het oprapen. Het idee van een ‘botsing der beschavingen’ tussen de islam en het Westen is echter veel te kort door de bocht, volgens Mishra. Vergeten wordt dat het eerdere succes van Europa en Amerika mede gebaseerd is op roofzuchtig kapitalisme, wrede oorlogen, uitbuiting, imperialisme, antisemitisme en wetenschappelijk racisme. De geschiedenis van de modernisering is er grotendeels één van slachtingen en chaos - en een politiek van geweld, hysterie en wanhoop. Een pijnloze vooruitgang naar ‘westers voorbeeld’ zit er voor de rest van de wereld niet in, zegt Mishra. Het Westen zelf was ook lange tijd niet ‘Westers’: “… Oorlog, samenzwering, straatgeweld, onderdrukking en autoritair leiderschap bepaalden het aanzien van de eerste zestig jaar van Europa na de Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger (1789)…”. De overgeërfde sociale netwerken van betuttelende families, de religieuze tradities en de verzorgingssteunkussens van de staat zijn grotendeels verdwenen. Maar de meeste mensen worden al gauw moe en angstig van onbegrensde vrijheid en daardoor vatbaar voor bewegingen met strenge regels en charismatische leiders.

Ressentiment
Uitgebreid gaat Mishra in op de Verlichting. Voltaire, die alleen ging voor een relatie met de machtigen der aarde, haatte het ‘carnaille’: “… ‘We hebben nooit beweerd,’ schreef Voltaire, ‘dat we schoenlappers en dienstmeisjes zouden verlichten.’…”. Hij wilde het institutionele en politieke bestel alleen veranderen ten gunste van agressief eigenbelang najagende individuen als hijzelf. De betoverende god van het materialisme mag dan wereldwijd de religies en culturen uit het verleden hebben verdrongen; als niet iedere ‘homo economicus’ daarvan kan meeprofiteren genereert dat onvrede (zie de revoluties in het verleden). De gezwollen taal over zelfontplooiing, waarin iedereen een ondernemer is, resulteert veel te vaak in een lot als dat van de voor een schijntje zwoegende Uber-chauffeur. Mensen moeten het zelf maar uitzoeken in een steeds heviger concurrentieslag; een oorlog van iedereen tegen iedereen. Hele groepen voelen zich vernederd door een arrogante, leugenachtige elite. Dit gevoel loopt dwars door alle nationale, religieuze en raciale scheidslijnen heen: “… Wat wordt miskend is dat mensen zich overal ter wereld ineens publiekelijk zijn gaan beschouwen als individuen met rechten, verlangens en belangen…”. Het racisme, de vrouwenhaat en de politieke demagogie die in de nieuwe media rondwaren laten zien wat Nietzsche bedoelde met ‘ressentiment’. De mogelijkheid om zich vol afgunst en wrok met elkaar te vergelijken is grenzeloos. Dostojevski schreef dat ‘liberté’ alleen voor miljonairs bestaat. In “Aantekeningen uit het ondergrondse” beschrijft de laatste een man die voortdurend droomt van wraak op zijn maatschappelijke superieuren. Hij zwelgt in zijn onmacht en legt de schuld van zijn benarde positie buiten zichzelf. Een beter voorbeeld van ‘ressentiment’ is bijna niet te geven: de achterblijver die al zijn haat projecteert op een afstandelijke, ontoegankelijke elite. Mishra’s waarschuwing: “… Bakoenin, de voorvader van de huidige gezagsloze strijders, maakte zich vrolijk over de ‘mysterieuze, verschrikkelijke woorden’ vrijheid, gelijkheid en broederschap, die een voorbode zijn van ‘de totale vernietiging’ van de ‘bestaande politieke en maatschappelijke orde.’…”.

Mimicry
Het moderne Westen is helemaal niet zo anders dan zijn ogenschijnlijke vijanden. Extreemrechts komt overeen met radicaal moslimfanatisme. De schrijfsels van Anders Behring Breivik zijn van hetzelfde laken en pak als willekeurig welke moslimfundamentalistische preek. Franse kolonialen in Algerije gebruikten dezelfde martelmethoden als de nazi’s. De Amerikanen leerden hun ondervragingsmethoden van de Sovjets. IS presenteert in filmpjes westerse gijzelaars in oranje overalls van Guantánamo Bay: “… Vrachtwagenchauffeurs uit Louisiana met een wapen op zak hebben meer gemeen met Indiase hindoes die zwaaien met een driespeer, Pakistaanse moslimfundamentalisten met lange baarden en nationalisten en populisten waar ook, dan ieder van hen beseft…”. Kortom, dit heeft allemaal niets met de achterlijkheid van wat voor religie dan ook te maken, maar met wat de antropoloog René Girard ooit aanduidde als ‘toe-eigenende mimicry’. We doen elkaar allemaal achterna tot in onze verlangens aan toe: “… vandaag de dag komt er duidelijk veel imitatiegedrag kijken bij een zelfverklaarde IS-kalief met een Rolex om zijn pols en een Indiase premier die in een 15000 pond kostend maatpak van Savile Row met gepersonaliseerd streepje het hindoeïstisch reveil predikt…”. De wil om elkaar na te apen neemt overal toe, volgens Mishra, en komt keihard in aanvaring met de moderne belofte van gelijkheid als het gaat om macht, onderwijs, status en bezit. Het gevolg: buitengewone mondiale onrust.

Voltaire versus Rousseau
Prachtig zet Mishra de tegenstelling tussen de verlichtingsfilosoof Voltaire en de aartsromanticus Rousseau uiteen. De enige vrouw die ooit van Rousseau hield, schreef over hem: “… Hij was zo lelijk dat hij me angst aanjoeg, en het leven maakte hem er niet mooier op. Maar hij was een aandoenlijk figuur en ik behandelde hem zacht en vriendelijk. Hij was een interessante gek…”. Voltaires grootste vijand was de Katholieke Kerk. De agnostische Rousseau vond dat religie het leven van de armen draaglijk maakte en dat Voltaire en zijn kliek de eenvoudige gevoelens van gewone mensen minachtte. Voltaires’ intolerantie was alleen maar de seculiere versie van religieus fanatisme: de pot verwijt de ketel… Voltaire kuste de voeten van de despotische vernieuwer tsarina Catharina de Grote die haar hof open zette voor denkers uit het verlichte Europa. Frédéric-Melchior Grimm herschreef het Onzevader tot ‘Onze moeder, die in Rusland zijt’, en het credo tot ‘Ik geloof in één Catharina’. Diderot liet zich zo meeslepen in zijn rol als raadsheer van de keizerin dat hij Catharina voortdurend in haar dij kneep, zodat ze een tafel tussen hen in zette. Catharina met haar filosofen hebben laten zien dat de rede kan ontaarden in dogma’s en nieuwe vormen van overheersing: autoritaire staatsvormen, brute manipulaties van menselijke relaties van bovenaf – verpakt als begaanheid met de mens – en onverschilligheid voor leed. Stalins’ Rusland, waar in de jaren dertig religieuze en duidelijk achtergebleven groepen met wortel en tak werden uitgeroeid, was een typische Verlichtingsutopie. Rousseau ging voor nationalisme en vaderlandsliefde en scheiding der seksen. Volgens Mary Wollstonecraft reduceerde hij vrouwen tot ‘zachtaardige huisdieren’. Hij voelde zich moreel ver verheven boven de graaiende gecorrumpeerde elite. Rousseau zag wel iets in Spartaanse burgerlijke deugdzaamheid. Hij idealiseerde Sparta zoals moslimextremisten het kalifaat. Mishra: “… Rousseau liep vooruit op de hedendaagse underdog, met zijn bozige slachtofferschap en zijn eis te worden verlost…”. De Romantici waarschuwden als geen anderen voor het agressief najagen van materiële welvaart en macht ten koste van de esthetische en geestelijke kant van het leven.

Rousseaanse nachtmerrie
Rousseau had hier en daar wel gelijk. Zie de Rousseaanse nachtmerrie die ontstond onder verwesterse dictators als de sjah van Perzië, Stalin van Rusland, Mao Zedong van China, Soeharto van Indonesië, Atatūrk van Turkije, Ben Bella van Algerije, Ayub Khan van Pakistan, Nasser en Sadat van Egypte. Het ontwikkelingsmodel in derdewereldlanden bracht ongekende armoede, uitbuiting en onderdrukking. Plattelandsmigranten kwamen in de sloppenwijken van grote steden terecht. De moderniteit richtte enorme psychische schade aan onder miljoenen mensen die er niet aan konden wennen dat ze afstand moesten doen van al dan niet godsdienstige tradities die duizenden jaren hadden bestaan: “… De niet-verlichte oosterse ‘ander’ is sinds de achttiende eeuw geregeld gebruikt om de verlichte westerling te definiëren en diens superioriteit te onderstrepen…”. Veel westerse leiders en intellectuelen zijn dan ook nog steeds zowel ontdaan als verbijsterd als een onbekende generatie van langbaardige, uit naam van de islam sprekende activisten en denkers, uit de puinhopen van mislukte experimentele inmenging komt kruipen. Terwijl ze de achterliggende eeuw vol invasies, oneerlijke verdragen, moordaanslagen, coups, corruptie en keiharde manipulatie negeren of bagatelliseren. En ondertussen de tegenstellingen domweg blijven herkauwen: de achterlijke islam tegenover het vooruitstrevende Westen, de rationele Verlichting tegenover middeleeuwse redeloosheid, de open samenleving tegenover haar vijanden. Hoe ver ligt dat helemaal af van de ‘biologische verbetering van het ras’ waardoor in het kader van het sociaal darwinisme, tienduizenden vrouwen werden gesteriliseerd in Zweden, Denemarken en Finland? Om het maar niet te hebben over de sociaal zwakkeren die onder Hitler zijn vermoord? Islamitische landen die door te moderniseren en masse ontevreden en radicale figuren voortbrengen volgen daarmee een patroon dat door Rusland werd ingezet. Geseculariseerde jongemannen die de moderne wereld betreden vinden die in de praktijk gekmakend hard en vervreemdend en komen in een geestelijke leegte terecht. T.S. Eliot schreef in 1938 al: “… heeft onze samenleving, die altijd zo zeker is van haar niet-onderzochte aannames, iets blijvenders tot stand gebracht dan een zooitje banken, verzekeringsmaatschappijen en bedrijven, en beschikt ze over belangrijkere overtuigingen dan het geloof in samengestelde interest en de uitkering van dividend?...”. In “Gharbzadegi” (‘westoxificatie’) noemt de Iraanse schrijver Al-e-Ahmad de politieke islam voor het eerst een trots, inheems alternatief voor het kapitalisme en communisme.

Grenzeloos nationalisme
Napoleon kun je zien als het prototype van de Europese kolonist c.q. imperalist, aldus Mishra – en het liep niet best met hem af. Mishra voert het huidige, overal de kop opstekende wij-tegen-hen-nationalisme terug naar de Duitse Sturm und Drang romantiek, die geborgenheid, identiteit en veiligheid beloofde. De wereld opnieuw betoverde. Maar, waarschuwde Novalis, waar geen goden zijn heersen spoken. De Joodse dichter Heine profeteerde dat antisemitisme de keerzijde van de Teutoonse francofobie zou zijn. Volgens Nietzsche leidde materialisme en de dood van God tot een nepmystiek over natie en staat met een heilige missie en tot utopische dromen. Vol walging keerde hij zich van Wagner af. Mishra vertelt hoe rond 1900, tegen de intellectuele achtergrond van cultureel verval en pessimisme, overal het idee van de heldhaftige übermensch postvatte. Men geloofde dat een glorieuze wedergeboorte na achteruitgang en decadentie, ontleend aan het christelijke concept van wederopstanding, in het politieke domein op handen was. Bloedvergieten en oorlog zou de wereld vooruit helpen. De naties tot eenheid smeden. De extreme hindoetheoreticus Savarkar schreef: “… Niets maakt het Zelf zo bewust van zichzelf als een conflict met het niet-Zelf. Niets smeedt volken zo aaneen tot een natie, en naties tot een staat, als de druk van een gezamenlijke vijand. Haat verdeelt en verenigt…”. Savarkar vond Gandhi’s geweldloosheid dan ook ‘zondig’. Premier Narendra Modi volgt zijn spoor en stookt de schaamte en woede van Savarkar over ‘ruim duizend jaar slavernij’ onder islamitisch en Brits bestuur alleen maar op.

Het draait allemaal om mij
Uitgebreid gaat Mishra in op de 'lone wolves' (McVeigh, Omar Mateen, Nidal Hasan) en hun anarchistische voorgangers die bezeten zijn van het idee geweld te gebruiken en rotzooi te trappen. Volgens Mishra dankt IS zijn bestaan veel meer aan Operation Infite Justice en Enduring Freedom dan aan islamitische theologie: “… IS is het typische product van een radicaal globaliseringsproces waarin overheden die hun burgers niet tegen buitenlandse indringers, politiegeweld of economische onrust kunnen beschermen hun morele en ideologische legitimiteit verliezen en een gat laten vallen voor niet-statelijke partijen als gewapende bendes, de maffia, burgerwachten, krijgsheren en figuren die zich persoonlijk willen wreken…”. IS wordt geleid door aanhangers van het seculiere regime van Saddam Hoessein. De meeste kennis die hedendaagse terroristen over de islam hebben graaft niet dieper dan de inhoud van ‘Islam voor dummies’: “… Bijna allemaal hebben ze veel ervaring met kleine criminaliteit, om nog maar te zwijgen van hun banale maar niettemin onislamitische zuippartijen en drugsgebruik…”. Op de vlucht voor hun eigen duistere geest dromen ze van een nieuw zelfbeeld. Hun beweegredenen volgens Mishra: ongelijkheid, het gevoel geen perspectief te hebben, een gebrek aan matigende instituties, algehele politieke uitzichtloosheid, nutteloosheid. Bakoenin legde ooit de vinger als geen ander op de zere plek: het bestuur van de grote volksmassa door een bevoorrechte minderheid. Zijn idee van vrijheid: een blijmoedige passie voor vernietiging. De huidige toestand in de geglobaliseerde wereld is volgens Mishra vooral te danken aan het autonome en zelfzuchtige individu dat als figuur is mislukt en terugvalt naar ofwel een boze stammencultuur ofwel een agressieve vorm van wetteloos individualisme. De nieuwe media kwéken ressentiment: “… De huidige trend in films over een door zombies veroorzaakte eindtijd lijkt te worden voorafgeschaduwd door mensenmassa’s die overal ter wereld op straat met lege blik op hun schermpjes turen…”. De ‘vind-ik-leuks’ op social media hebben het normale beeldbewustzijn opgeblazen tot obsessieve zelfprojectie. Wedijver en afgunst kunnen al gauw omslaan in een agressieve drijfveer, “… waardoor iemand zich uitsluitend erkend voelt wanneer hij de voorkeur geniet boven anderen en zich verkneukelt over hun ellende. Of, in de kernachtige bewoordingen van Gore Vidal: ‘Het is niet genoeg om te slagen. Anderen moeten falen.’…”. Ressentiment lijkt de natuurlijke consequentie van onze mondiale, liberale wereld – die me vooral aan de toren van Babel doet denken. Ik hoef maar te wijzen naar “Een Marokkaan in Noord”, van Barbara Schouten, om te beargumenteren dat Mishra ondanks zijn zwartgalligheid zeker een punt heeft, en veel geeft om over na te denken…

Uitgave: Atlas Contact – 2017, vertaling Nico Groen, 336 blz., ISBN 978 904 503 401 0, € 27,99
Rechtstreeks bestellen: hier

zaterdag 24 februari 2018

Laat me niet vallen – Willy Vlautin


“… Let the sweet heavens endure / Not close and darken above me / Before I am quite sure / That there is one to love me / Then let come what come may…” – uit “Maud” van Alfred, Lord Tennyson (1809-1892).

Willy Vlautin (1967) schrijft prachtige romans over mensen die hun hoofd boven water trachten te houden in de keiharde Amerikaanse samenleving, die Geert Mak als geen ander beschrijft in “Reizen zonder John” – zie hier. Zijn proza doet denken aan auteurs als John Steinbeck, Jim Harrison, Cormac McCarthy, John Williams, David Vann, Christian Wiman en dergelijke. Eerder recenseerde ik “Vrij” van Vlautin. Wat mij diep raakt is het geweldige mededogen dat in zijn werk naar voren komt: zó zouden we allemaal mens moeten zijn…

Waarom moet hij nou weg?

Hoofdpersoon in dit verhaal is de eenentwintigjarige, geadopteerde, half indiaanse, half Ierse Horace Hopper, werkzaam op de schapenranch van de inmiddels bejaarde meneer Reese die meer met zijn rug te stellen heeft dan hij wil weten, in het ruige Nevada. Zijn mensenschuwe vrouw en hij beschouwen Horace als een eigen zoon. Ze hebben hem zijn eigen stekje gegeven: een wit-met-oranje Prowler-caravan waar hij net zo lang kan opblijven als hij wil, zijn heavymethalmuziek zo hard kan draaien als hij wil, en iedereen mee naar toe kan nemen die hij wil. Op de onafzienbare prairie ligt het dichtstbijzijnde dorp pas negentig kilometer verderop: Tonopah. Voor de laatste keer trekt Horace er met een truck en een paar paarden en honden op uit om te gaan kijken of de Peruaanse schaapherders, die meneer Reese in dienst heeft, niet gek zijn geworden van eenzaamheid op de hoogvlakte (dat gebeurt nogal eens). Want Horace heeft andere plannen. Hij wil zijn droom waarmaken: bokskampioen worden. Daarvoor zal hij naar de stad moeten verhuizen. En ook nog Mexicaans worden, want dat zijn de taaisten. Die geven nooit op. Hij probeert al een jaar Spaans te leren, maar de woorden blijven maar niet hangen. Een oude naaister maakt een prachtige boksbroek voor hem. Een zelfhulpboek functioneert als een soort Bijbel - geeft hem de kracht om door te zetten. De bejaarde Reese biedt hem aan de ranch over te nemen na zijn boksloopbaan. 's Avonds eet Horace samen met het echtpaar op de veranda zijn avondeten en luistert met de oude man en een biertje naar sportwedstrijden op de radio terwijl het langzaam donker wordt. Kan het vrediger? Waar begin je aan Horace, denk je onwillekeurig. Maar Horace móet zijn eigen weg gaan en te weten komen wie hij zijn kan. De laatste nacht ontwaakt meneer Reese in het donker bij het geluid van zijn huilende vrouw: “… ‘Gaat het wel?’ fluisterde hij. ‘Nee,’ zei ze. ‘Wat is er?’ ‘Ik maak me zorgen om Horace.’ Ze lag met haar rug naar hem toe. ‘Het was niet de bedoeling dat je wakker werd.’ ‘Geeft niet,’ zei hij. ‘Waarom moet hij nou weg?’ ‘Hij moet op eigen benen staan, dat weet je best.’(…) Daarna zwegen ze en hij legde zijn hand op haar heup en wreef erover tot hij kon merken dat ze sliep…”.

We are the champignons
Horace neemt zijn intrek in het gastenhuisje van een onbekende tante, in een stadje in Arizona, dat is volgestouwd met oude-vrouwen-spulletjes. Of hij alles wil laten staan zoals het staat. Hij vindt een baantje bij een tweedehands autobandennering. Traint elke dag. Vertrouwt zich toe aan een louche bokscoach die gewend is zijn pupillen verrot te schelden. Op weg naar de eerste bokswedstrijd: “… Hij startte het busje en ging de snelweg op, maar begon weer te hoesten, waardoor hij moest kokhalzen en toen hij dat deed liet hij zo’n harde scheet dat de jongens allemaal in de lach schoten…”. Waarvan akte. Hij draagt de jongens op om de boksomgeving te verkennen. Ze mogen onder geen beding het gebouw uit gaan: “… Dan vermoord ik jullie en jullie ouders zullen blij toe zijn. En als jullie vandaag rottigheid uithalen, wat voor rottigheid ook, dan bel ik de politie. Zonder dollen, dat doe ik dan. En, geloof me, die klootzakken zullen jullie met plezier afvoeren en in een strafkamp douwen…”. Natuurlijk lopen de jongens toch de deur uit. Om zijn aangenomen Mexicaanse naam Hector Hidalgo te verklaren spelt Horace zijn trainer op de mouw dat zijn eigenlijke vader is vermoord door een drugskartel. Om incognito door het leven te gaan zou zijn moeder een andere naam hebben verzonnen. In werkelijkheid wilden zijn ouders niets met hem te maken hebben en heeft zijn oma hem opgevoed tot ze ziek werd. Horace wint de zenuwslopende match: “… en voor het eerst voelde hij zich geen verschoppeling of mislukkeling. Hij voelde zich geen buitenbeentje, hij voelde zich niet raar of gemankeerd. Eindelijk, na al dat werk en al die ellende, begon hij Horace Hopper kwijt te raken. Die werd weggesneden om in het niets op te lossen. Hij had de beker in zijn hand en het respect van de mensen in de zaal verdiend…”.

Dat is al zo sinds het begin der tijden
Ondertussen voert meneer Reese zijn eigen gevecht met de ouderdom. Hij kan geen geschikt personeel vinden om de schapen te hoeden. Zelf lukt het hem het niet meer. Zijn vrouw wil op de ranch sterven. Hij krijgt haar niet eens meer het dorp in voor een afspraak met de huisarts. Dus de bedoening verkopen is ook nogal al wat. En bovendien, wat moet hij de hele dag doen als hij het opgeeft? “… Ik was laatst even bij het ranchersontbijt. De meeste van hen zijn er een hele tijd geleden al uitgestapt of met pensioen gegaan, de meesten leven van hun pensioen en spaargeld en redden het waarschijnlijk best aardig. Maar het enige wat ze zolang ik daar was deden was klagen. Het enige wat ze deden was zeiken en ze hadden geen van allen een truck van meer dan drie jaar oud. Wat hebben zij nou te klagen? Ik wil niet worden als zij. Ze doen helemaal niks…”. Als Horace alleen naar een wedstrijd moet raakt hij zo geïntimideerd en voelt hij zich zo klein tussen alle mensen om hem heen in hippe trainingspakken en op de nieuwste merkschoenen, dat zijn zelfvertrouwen tot onder het nulpunt daalt. Dan staat meneer Reese voor zijn neus die naar de wedstrijd komt kijken. Hij huilt van de zenuwen: “… ‘Iedereen wordt wel eens zenuwachtig,’ zei meneer Reese. ‘Dat hoort erbij. Je bent jezelf op de proef aan het stellen. Je wordt zenuwachtig, als man, wanneer je jezelf op de proef stelt. Dat is al zo sinds het begin der tijden…”. Hij krijgt het voor elkaar Horace uit de put te praten. Horace verliest zijn laatste partij maar is vastbesloten om profbokser te worden, ook al twijfelt meneer Reese aan de haalbaarheid van dat streven. Hij wil niet dat Horace schade oploopt: “… Ik moet kampioen worden, begrijpt u dat nou niet? Ik moet bewijzen dat ik iemand ben, voordat ik terugkom. Ik ben nu helemaal niks, meneer Reese. Een mislukkeling, meer niet. Dat moet u toch zien, elke keer als u naar me kijkt.’ ‘Nee,’ zei meneer Reese, die zich plotseling ongemakkelijk begon te voelen. Hij haalde zijn voeten van het bed en ging tegenover Horace zitten. ‘Dat vind ik helemaal niet. Ik heb nooit iets anders dan het tegenovergestelde gevonden.’ ‘Nou, ik kan niet terug. Niet voordat iedereen weet dat ik de beste ben, zelfs mijn vader en moeder…”. Iemand die een tekort aan bevestiging heeft opgelopen in zijn jeugd zal zijn hele leven zijn best doen dat tekort in te halen; hoe dan ook (zie bijvoorbeeld “De frustratieneurose” - Dr. A. Terruwe en “De liefdesladder” - Else-Marie van den Eerenbeemt).

Eenzaamheid
Na een bokswedstrijd ternauwernood te hebben gewonnen komt Horace er achter dat zijn trainer hem bedondert waar hij bij staat: het geld dat voor hem bestemd is steekt hij in eigen zak. Verward loopt Horace ‘s nachts over straat waar hij andere zwervers ontmoet. De roman is doorspekt met verhalen over mensen die vertellen hoe ze aan lager wal zijn geraakt. Meestal vanwege blinde pech. Horace voelt zich tussen de stroom mensen in de stad eenzamer dan hij op de ranch ooit is geweest: “… Hij gokte dat die eenzaamheid ook een test was. Iets om zijn doorzettingsvermogen, moed en standvastigheid op de proef te stellen. De queeste om een kampioen te worden was een eenzame queeste, nam hij aan. Maar wat hij ook begon te begrijpen, waar hij hiervoor nog nooit aan had gedacht, was dat eenzaamheid ook een soort ziekte was. Het was niet zozeer dat hij alleen maar door eenzaamheid op de proef werd gesteld, hij was ermee geïnfecteerd. Hij begon de telefoon niet op te nemen als meneer Reese belde en toen zijn tante hem een keer uitnodigde om Mexicaans te komen eten, zei hij zonder enige reden tegen haar dat hij niet kon…”. Mensen in de bokswereld nemen hem op sleeptouw. Hij laat zich dronken voeren, heeft nog wel zoveel benul om geen gebruik te maken van een kindhoertje, en voelt zich later weer onnoemelijk schuldig over zijn zwakheid. Een meisje die al een vriend heeft flirt met hem. Hij begint met haar uit te gaan. Ze laat hem zitten als ze zwanger raakt van haar vriend.

Gevloerd

Uiteindelijk delft Horace het onderspit in een gevecht waarbij zijn rechteroog dermate wordt beschadigd dat hij nooit meer zal kunnen boksen. Zijn droom vervliegt. Hij is zo gehavend dat hij een tijdje niet kan werken en zowel zijn baantje als zijn huur opzegt. Zonder vaste woon- of verblijfplaats rommelt hij maar wat rond. Hij raakt enorm depressief. Slaapt amper. Valt af. Hij trapt zijn mobiel aan gort, vertrekt naar Las Vegas, probeert wat te verdienen als dagloner en trekt met de verkeerde mensen op. Hij wordt een keertje te veel in elkaar geslagen. In een dronken bui belt hij meneer Reese, die doodongerust naar hem op zoek gaat als Horace vertelt waar hij zich ophoudt. Hij vindt hem slapend op straat, waarop een aangrijpend gesprek plaatsvindt waarin meneer Reese probeert Horace zover te krijgen dat hij terug komt naar de ranch: “… ‘Mijn leven is sowieso voorbij.’ ‘Dat is het niet. Het begint net.’ ‘Maar het kan me niet meer schelen, meneer Reese. Ik hoop elke avond dat ik word overreden, neergestoken of neergeschoten of dat ik in de gevangenis wordt gegooid. Zo denk ik erover.’…”. Als je het hebt over een ‘identiteitscrisis’: “… ‘Ik zou ook moe zijn, als ik jou was,’ zei de oude man. ‘Het is zwaar om elke dag een hekel aan jezelf te hebben, en het is zwaar om te proberen iets te zijn wat je niet bent. Dat eist allemaal zijn tol. Ik weet dat het veel moeite heeft gekost om het te proberen met dat boksen van je. Dat heeft veel van je gevergd.’ Horace keek naar de oude man. ‘Nu ben ik een dronkenlap van een indiaan.’ ‘Ik geloof niet dat je een dronkenlap bent.’ ‘Dat ben ik wel,’ fluisterde hij. Meneer Reese zweeg even. ‘Misschien, misschien ben je dat nu. Dat weet ik niet. Maar zelfs al ben je het, dan is het niet alleen de indiaan die de dronkenlap is. Het Ierse bloed dat je in je hebt maakt je net zo goed tot een dronkenlap. Dus je kunt niet eens een dronken indiaan zijn zonder te proberen iemand te zijn die je niet bent. Omdat je elke keer dat je een dronken indiaan bent, ook een dronken Ier bent, een dronken Amerikaan, een dronken Nevadaan.’ ‘U ziet het allemaal verkeerd, meneer Reese.’ ‘Wat jij niet begrijpt Horace, is dat je niet één ding hoeft te zijn. Je kunt al de beste dingen die je bent nemen en die allemaal tegelijk zijn. Ik weet niet hoe vaak ik al heb geprobeerd je te vertellen hoeveel geweldige voordelen het heeft om een Paiute te zijn, en hoeveel geweldige voordelen het heeft om uit een dorp te komen, en hoeveel geweldige voordelen het heeft dat je voor een deel Iers bent en voor honderd procent uit Nevada komt.’ ‘Niemand denkt zo,’ zei Horace en schudde zijn hoofd. ‘Daar vergis je je in. Zo denken mensen wel. Zo zijn mensen. Je kunt een cowboy zijn en evengoed naar Slayer luisteren, Horace. Je kunt een cowboy zijn en lang haar hebben. Net zoals je een bokser uit Tonopah had kunnen zijn die deels indiaan was. Het is helemaal aan jou om jou te zijn. Je moet alleen sterk genoeg zijn om jezelf te zijn…” (zie ook "Verlangen naar verbinding" van Brené Brown). Om stil van te worden. Willy Vlautin is echter een te getalenteerd schrijver om zijn verhaal op een ze-leefden-nog-lang-en-gelukkig-manier te laten eindigen.

Uitgave: J.M. Meulenhoff – 2018, vertaling Dirk-Jan Arensman, 304 blz., ISBN 978 902 909 218 0, € 19,99
Rechtstreeks bestellen: klik hier